قوانین و ضوابط استخدام پرستار منزل

چنانچه پس از اعزام به محل کارنیروی اعزامی مشکلاتی رابرای کارفرماایجادنماید بایستی سریعا مراتب رابه مرکز اطلاع داده شود،ودرصورت صلاحدید نسبت به تعویض نیروی اعزامی ظرف مدت۴۸ساعت اقدام نماید.  

نیروی اعزامی بدون هماهنگی کارفرما حق ترک کارخودرا ندارد.  

چنانچه کارفرمادرطول قراردادازنیروی اعزامی به هردلیلی رضایت نداشتن مرکزموظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام به تعویض نیرو کند.  

درصورت تمایل طرفین مرکزوکارفرماقراردادتمدید میگرددودرصورت عدم تمدید قرارداد نیرو پس از تسویه حساب وگرفتن رضایت نامه کتبی به مرکز معرفی میگرددودر غیراینصورت،کارفرما شخصا موظف به پاسخگویی به مرکز ومراجع قضایی میباشد.  

موسسه خدمات پرستاری آسایش گسترسبحان بامجوز رسمی از وزارت بهداشت با کادری مجرب ودوره دیده در۲۴ منطقه تهران وحومه آماده خدمت رسانی به شماعزیزان میباشد طی تماس کارفرما با موسسه واعزام نیروی مجرب از سوی موسسه طبق شرایط کارفرما،به مدت ۴۸ساعت آزمایشی باحقوق وانجام خدمات طبق شرایط سالمند موسسه موظف است قراردادی بین کارفرما وموسسه صورت بگیرد،قراردادها به صورت ۳ماهه که ۷۰درصدی یه پایه حقوق و۶ماهه یک پایه حقوق حق کمیسیون موسسه باید پرداخت شود و تا آخرین لحظه از قرارداد موسسه باید کارفرما راساپورت کند و اگر نیرونتوانست با شرایط سالمندبه هردلیلی انجام وظیفه کند موسسه باید درکوتاهترین زمان ممکن اقدام به جایگزینی نیرو کند ،تمام نیروهای این موسسه دارای سه معرف اصلی ب همراه عدم سوپیشینه،عدم اعتیاد وگواهی سلامت روان میباشد وچنان کارفرما درخواست رویت این مدارک شد موسسه الزام به فرستادن این مدارک میباشد.کارشناسان دلسوز ومجرب ما با داشتن آگاهی از دوره سالمندی و مشکلات آنها با مشاوره اختصاصی و ارزیابی تمام نیروها وشناخت کافی از تمام پرسنل موسسه سعی در فرستادن بهترین پرستاران آموزش دیده تا اتمام قرارداد باشماهستن وچنان مشکلی از طرف نیروی ارسالی در منزل کارفرما ایجادشودبه صورت شبانه روز اقدام به حل سریع آن مشکل میکنند..

  همچنین ببینید👈 جنبه های قانونی در پرستاری سالمندان