نگهداری از بیمار سکته قلبی در منزل
نگهداری از بیمار سکته قلبی در منزل
آذر ۴, ۱۴۰۲
پرستار خانم جهت سالمند
پرستار خانم جهت سالمند 👩‍⚕️🩺👵
آذر ۴, ۱۴۰۲